Hướng dẫn kích hoạt Apache mod_rewrite trên CentOS

Xin chào tất cả các bạn có nhiều bạn thắc mắc sau khi upload code lên host bị lỗi đường dẫn Not Found
The requested URL /noi-hoi-cong-nghiep-va-dan-dung/ was not found on this server. vì vậy hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn làm sao sửa được lỗi này

để sử dụng được đường dẫn tĩnh cài đặt trong file .htaccess trên nền tảng linix (vd: đường dẫn như thế này: http://sonlapc.com/2017/09/12/cach-kiem-tra-thu-hang-tu-khoa-tren-google-adwords-nhanh-nhat/) bạn cần phải kích hoạt mod_rewrite nếu sử dụng server Apache. Cách thức thực hiện điều này như sau:

Sau khi bạn cài đặt Apache sẽ có module mod_rewrite

Mở file cấu hình Apache:

vi /etc/httpd/conf/httpd.conf

Chuyển AllowOverride None thành AllowOverride All trong thẻ <Directory “/var/www/html”>

Có thể bạn sẽ cần thay đổi luôn trong thẻ <Directory />

Sau đó khởi động lại Apache là được:

service httpd restart

2 thoughts on “Hướng dẫn kích hoạt Apache mod_rewrite trên CentOS

Add Comment